Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Skarbiec wiedzy, kultury i tradycji

Blisko 6000 woluminów w katalogu online

Zapraszamy - zostań naszym Czytelnikiem :)

Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczące funkcjonowania bibliotek od 1 grudnia

W związku z opublikowanym 29 listopada rozporządzeniem Rady Ministrów, obowiązującym od 1 do 17 grudnia 2021 roku, biblioteki publiczne i naukowe mogą udostępniać zbiory pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywało jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację o dopuszczalnym limicie czytelników przebywających w bibliotece oraz podjąć środki zapewniające jego przestrzeganie. Do limitu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19. W obowiązujących przepisach prawnych nie ma wskazanego sposobu potwierdzenia, czy osoba jest zaszczepiona zgodnie z definicją zawartą w §3 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 roku. Jeżeli przepisy zostaną zmienione Biblioteka Narodowa wyda uaktualnioną rekomendację lub przedstawi opinię prawną w tym zakresie.

Użytkownicy biblioteki, jak i wszyscy jej pracownicy zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust tylko maseczką, niezależnie od przestrzeni, w jakiej przebywają.

Decyzję o otwarciu lub zamknięciu wypożyczalni i czytelni podejmuje dyrektor biblioteki. Przy podejmowaniu decyzji należy wziąć pod uwagę warunki lokalowe, czas przebywania osób w czytelniach oraz lokalną sytuację epidemiczną (w gminie, powiecie i województwie). Ważne jest również by podjęte środki profilaktyczne zapewniły bezpieczeństwo zarówno wszystkich pracowników biblioteki, jak i czytelników. Dyrektor lub kierownik biblioteki może wprowadzić dodatkowe warunki korzystania z biblioteki przez użytkowników zgodnie z jego uprawnieniami dotyczącymi kierowania instytucją lub pełnomocnictw, jeśli biblioteka nie ma osobowości prawnej.

W związku z powyższym BN rekomenduje bibliotekom prowadzenie udostępniania zbiorów przede wszystkim poprzez wypożyczanie do domu, zaś w czytelniach tam, gdzie jest to możliwe i uzasadnione.

Zarówno wypożyczalnie, jak i czytelnie muszą spełniać wskazane na początku limity osób przebywających w pomieszczeniach w podanych okresach ich obowiązywania. Biblioteka musi przed wejściem do budynku zamieścić informację o dopuszczalnym limicie czytelników przebywających w bibliotece, najlepiej osobno dla wypożyczalni i czytelni. W miejscowościach, w których utrzymuje się wysoka liczba zakażeń oraz w bibliotekach, w których warunki lokalowe nie pozwalają na utrzymanie dystansu społecznego do odwołania stanu epidemii na terenie Polski zaleca się udostępnianie tylko na zewnątrz.

Biblioteka Narodowa rekomenduje ponadto udostępnianie zbiorów i ich zwrot za pośrednictwem książkomatów, usługi „Książka na telefon” i w innych formach bezkontaktowych.

Biblioteka Narodowa rekomenduje bibliotekom innych typów wprowadzenie podobnych rozwiązań.

PRZYPOMNIENIE OGÓLNYCH REKOMENDACJI DLA BIBLIOTEK

Udostępnianie zbiorów

Podczas pobytu w bibliotece obowiązkowe jest dla użytkowników i bibliotekarzy zakrywanie nosa i ust poprzez użycie maseczek oraz dezynfekowanie rąk przed wejściem do budynku. Zaleca się ustawienie przesłony ochronnej (np. z pleksi) w punkcie kontaktu (np. na ladzie bibliotecznej) użytkownika z bibliotekarzem. Obowiązkowe jest zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m między osobami przebywającymi w bibliotece. Należy zapewnić wskazane na początku limity osób przebywających w pomieszczeniach biblioteki w podanych okresach ich obowiązywania.

Biblioteka Narodowa rekomenduje wprowadzenie przerw w trakcie otwarcia biblioteki obejmujących wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję blatów i klamek. Ponadto rekomenduje dezynfekcję stanowisk komputerowych i innych elementów peryferyjnych komputera po każdym czytelniku, a także samoobsługowych skanerów czy urządzeń wielofunkcyjnych zgodnie z instrukcjami od producenta.

Biblioteka Narodowa rekomenduje podjęcie dodatkowych działań na rzecz użytkowników:

 • wprowadzenie większego limitu wypożyczanych egzemplarzy,
 • przedłużenie okresu wypożyczenia,
 • wstrzymanie naliczania kar za nieterminowe zwroty do czasu zakończenia epidemii,
 • stałego zachęcania do korzystania z zasobów cyfrowych darmowych i komercyjnych,
 • utrzymywania dogodnych godzin otwarcia.

Biblioteka Narodowa zachęca biblioteki do utrzymywania i rozwijania kontaktu z czytelnikami poprzez internet (strona www biblioteki, media społecznościowe, komunikatory) oraz telefon. BN zwraca uwagę, że inicjatywa kontaktu ze stałymi czytelnikami może wychodzić od pracowników bibliotek.

Wolny dostęp do księgozbioru i kwarantanna książek

Wirus dość krótko utrzymuje się na papierze i kartonie. Jeśli zostaną zachowane zasady reżimu sanitarnego – w tym konieczność zakrycia maseczką ust i nosa, dezynfekcji rąk przez czytelników przed podejściem do regałów oraz zachowania zasady dystansu społecznego – można zezwolić na wolny dostęp do księgozbioru. Jeżeli zostaną spełnione zasady reżimu sanitarnego nie trzeba poddawać książek z wolnego dostępu kwarantannie, chyba że czytelnik będzie przejawiał objawy choroby.

Dostęp do zbiorów on-line

Biblioteka Narodowa rekomenduje zachęcanie użytkowników do korzystania z dostępnych zasobów on-line: bezpłatnej biblioteki cyfrowej polona.pl i innych bibliotek cyfrowych, baz danych, udzielanie dostępów do komercyjnych zasobów cyfrowych. Biblioteka Narodowa zachęca również do informowania czytelników o możliwości skorzystania z nieodpłatnej usługi „Digitalizacja na życzenie”.

Organizacja imprez, spotkań i zebrań

Do czasu zniesienia stanu epidemii Biblioteka Narodowa rekomenduje organizację spotkań i wydarzeń online. Organizacja wydarzeń w pomieszczeniach nie jest rekomendowana w miejscowościach, w których występują przypadki zakażeń.

Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 29 listopada (§ 9 ust. 38c) organizacja spotkań i wydarzeń w pomieszczeniach przez biblioteki publiczne i naukowe jest dopuszczalna do 17 grudnia 2021 roku pod warunkiem zapewnienia: udziału nie więcej niż 15 osób albo 1 osoby na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami oraz zakrywaniu ust i nosa przez wszystkich uczestników i organizatorów. Ponadto § 9 ust. 23a dopuszcza również prowadzenie działalności wystawienniczej. Do limitu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19. W obowiązujących przepisach prawnych nie ma wskazanego sposobu potwierdzenia, czy osoba jest zaszczepiona zgodnie z definicją zawartą w §3 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 2021 roku. Jeżeli przepisy zostaną zmienione Biblioteka Narodowa wyda uaktualnioną rekomendację lub przedstawi opinię prawną w tym zakresie.

Pomoc dla bibliotekarzy

Przypominamy, że Biblioteka Narodowa uruchomiła poradnię, w której można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące działalności bibliotek w związku z sytuacją spowodowaną pandemią wirusa. Zachęcamy bibliotekarzy do zapoznania się z listą już udzielonych odpowiedzi. Nowe pytania prosimy przesyłać na adres: poradnia@bn.org.pl. Zachęcamy jednocześnie do zapisania się do newsletter „Poradnik i Biuletyn BN dla bibliotekarzy”. Prosimy o kontakt pod adresem biuletyn@bn.org.pl. Bieżące komunikaty dotyczące funkcjonowania bibliotek w czasie epidemii ukazują się na stronie głównej Biblioteki Narodowej.

Ogólne zasady bezpieczeństwa dla wszystkich typów bibliotek

Należy stosować środki indywidualnej ochrony oraz przestrzegać podstawowych zasad:

 • ograniczanie lub wyeliminowanie bezpośrednich kontaktów ze współpracownikami, użytkownikami i innymi osobami przychodzącymi do biblioteki na rzecz kontaktu e-mailowego, telefonicznego lub poprzez inne komunikatory. Zalecana jest praca zdalna lub przychodzenie pracowników w różne dni tygodnia, aby w tym samym pomieszczeniu jednocześnie przebywał jeden pracownik. Należy pamiętać, że duża część zakażonych przechodzi infekcję bezobjawowo i nieświadomie może zakażać innych. Brak kontaktu bezpośredniego jest najlepszym środkiem ochrony,
 • regularne wietrzenie pomieszczeń, najlepiej stałe trzymanie otwartego lub uchylonego okna w pomieszczeniach pracowniczych i wspólnych, zwłaszcza w toaletach i korytarzach,
 • zasłanianie ust i nosa maseczką,
 • prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund,
 • dezynfekowanie rąk,
 • unikanie dotykania twarzy (oczu, nosa, ust),
 • zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób,
 • zwrócenie się o pomoc medyczną (najpierw telefonicznie) w przypadku zauważenia u siebie objawów choroby o charakterze wirusowym (gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu).

Pracownicy bibliotek powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia. W sytuacji stwierdzenia zakażenia koronawirusem należy wdrożyć procedury przewidziane przez GIS.

Biblioteka Narodowa zachęca wszystkich bibliotekarzy i czytelników do jak najszybszego zaszczepienia się. Im samym jak i osobom, z którymi się kontaktują, zwłaszcza tym o obniżonej odporności, uzyskanie odporności poprzez szczepienie obniży znacząco ryzyko zakażenia, ciężkich i długotrwałych powikłań, które w wielu przypadkach doprowadziły do przedwczesnej śmierci. Biblioteka Narodowa zachęca biblioteki do promowania szczepień i przedstawiania korzyści, jakie dzięki szczepieniom ludzkość zyskała w przeszłości i obecnie. Do prośby dołącza się dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim .

Download PDF

Legiony to …

Czyn Legionów i decyzje polityczne podjęte w latach 1918-1921 stanowiły bazę, na której ukształtował i rozwinął etos obywatela II Rzeczypospolitej-ofiarnego we wrześniu 1939 roku i w konspiracji w czasie drugiej wojny światowej. Na bardzo ważną sprawę zwrócił uwagę Henryk Wereszycki :,,/…/nasze pokolenie skłoniło młodzież okresu okupacji do tej do tej postawy, jaką zajęła, a która była tak bardzo polska ,to znaczy tak bardzo zgodna z tradycją narodową i jej godna”.

Pisze o tym także Maria Janion : ,,w >>wyniosłej godzinie>>/…/Polacy nie uginają się przed losem i idą do kresu, wybierają wolność. Dowody złożyli powstańcy listopadowi i styczniowi, obrońcy Westerplatte, powstańcy wileńscy i warszawscy w 1944 roku, górnicy z kopalni <<Wujek>>. Wszystkich ich cechowało tragiczne poczucie honoru w obronie upadającej sprawy ,od którego do końca ,w obliczu wrogiej przewagi ,nie chcieli ustąpić”. Jakże często do tego wymiaru odnosił się Piłsudski. Tym przecież uzasadniał potrzebę wystąpienia w 1914 roku. Naród, który chce być wolny, musi czynem zaświadczyć o swych pragnieniach i ambicjach. Zrozumiano to w najdalszych zakątkach Galicji. Chcąc nie chcąc, jesteśmy dziedzicami i depozytariuszami tego jakże polskiego sposobu myślenia.

                                                                           Janusz Cisek, Marek Cisek ,,Do niepodległości”

 

106

Zapraszamy do ciekawej lektury…..a szczególności tej, która w tym czasie miała miejsce w naszej najbliższej okolicy mieście….gminie….powiecie….województwie….

            ——————————-

           I jeszcze ciekawostka….

Co ma wspólnego cukier z odzyskaniem niepodległości….?

Odpowiedź znajdziemy w książce „Cukier Krzepi”, która ukazała się w 2018 roku  w ramach obchodów związanych z odzyskaniem niepodległości.

Partnerem projektu była Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

CUKIER-KRZEPI-okladka-ksiazkijpg

Download PDF

IV Powiatowy Konkurs Poetycki- Karta uczestnika

OŚWIADCZENIE

 

 

 1. Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych na potrzeby promocji konkursu lub biblioteki zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926).
 2. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim zastrzega sobie prawo wykorzystania do publikacji i promocji konkursu lub biblioteki we fragmentach lub całości utworów zgłoszonych do konkursu (na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631.art. 41, 51, 64, 65).

Miejsce/ data ………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

podpis opiekuna lub pełnoletniego uczestnika

 

KARTA UCZESTNIKA

 

 

Nazwisko: …………………………………………………………

Imię: …………………………………………………………………

Adres domowy: …………………………………………………

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

telefon: ……………………………………………………………..

e-mail: ………………………………………………………………

 

                           Dodatkowe informacje / dla uczniów

Pełna nazwa szkoły/ biblioteki………………………………………..

………………………………………………………………………..

Adres szkoły/ biblioteki …………………………………………………..

………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

telefon do szkoły/ biblioteki……………………………………………….

e-mail do szkoły/ biblioteki………………………………………………..

klasa:…………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna:

…………………………………………………………………………..

Download PDF
IV POWIATOWY KONKURS POETYCKI

IV POWIATOWY KONKURS POETYCKI

Kochani, przypominamy o naszym konkursie poetyckim. Termin składania prac mija 15 października 2021 roku . Regulamin i oświadczenia razem z kartą uczestnika dostępne w zakładce działalność kulturalna. Zachęcamy do udziału w konkursie :)

Download PDF
200 lat temu urodził się Cyprian Kamil Norwid.

200 lat temu urodził się Cyprian Kamil Norwid.

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć… i więcej nic…

[C.K. Norwid, Do Bronisława Z.

Rok 2021 to Rok Norwidowski: 24 września obchodzimy dwusetną rocznicę urodzin tego wybitnego poety (a obecnie najczęściej cytowanego polskiego poety!), pisarza, dramaturga, eseisty, felietonisty, epistolografa, a także znakomitego grafika, rytownika, akwaforcisty, malarza i rzeźbiarza.

Zmarł w zapomnieniu, ostatecznie spełniła się więc jego wizja, kiedy pisał: „Syn- minie pismo, lecz ty spomnisz, wnuku (…)Twórczość Norwida doczekała się odkrycia dopiero w roku 1897, kiedy to na tom „Poezyj” natrafić miał przypadkowo Zenon Przesmycki- Miriam. Pełna edycja „Pism wszystkich” Norwida ukazała się jednak dopiero w latach 1971-1976.

 Dziś jest uważany za jednego z największych poetów swojej epoki, czwartego wieszcza polskiego romantyzmu, wykraczającego poza swoją generację pokoleniową.

J.W

Download PDF