Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim

Skarbiec wiedzy, kultury i tradycji

Blisko 6000 woluminów w katalogu online

Zapraszamy - zostań naszym Czytelnikiem :)

Nowy numer Poradnika Bibliotekarza

Polecamy wakacyjną prasę metodyczną dla bibliotekarzy. Dostępny jest wakacyjny numer Poradnika Bibliotekarza.

W numerze wakacyjnym warto przeczytać:

  • Dwa wymiary rynku

Bogdan Klukowski analizuje problemy rynku książki w Polsce, zwraca uwagę na liczbę wydanych pozycji, preferencje gatunkowe, sytuację wydawców, możliwości finansowe, stan liczbowy księgarń i ich nie najlepszą kondycję, wynikającą z braku sprawnej organizacji branżowej. Oferta wydawnicza w 2014 r. to ponad 32 tys. tytułów, 19 tys. tytułów nowości. W 2013 r. wydano łącznie 32 863 tytuły książkowe, średni nakład książek – 3 tys. egzemplarzy, sprzedaż książek wynosiła 105,8 mln złotych. To zaledwie kilka liczb, odsyłam do interesującego artykułu.

  • OdNowa wałbrzyskiej Biblioteki pod Atlantami

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami”, z ponad 70.letnią tradycją, przeszła wraz z filiami metamorfozę. Działa Multimedialna Filia Biblioteczna na osiedlu Podzamcze, miał miejsce gruntowy remont siedziby głównej, czyli „Biblioteki pod Atlantami”, w planie dalsza modernizacja wałbrzyskiej sieci bibliotecznej: nowoczesna filia na osiedlu Piaskowa Góra oraz filie na Nowym Mieście i w Sobęcinie. Nowe obiekty sprzyjają poszerzeniu oferty bibliotecznej – do odwiedzenia bibliotek zachęcają różnorodne zbiory biblioteczne, dostęp do nowoczesnego sprzętu komputerowego, szeroka działalność kulturalna i edukacyjna.

  • Sienkiewicza podróże po świecie

Kontynuacja cyklu artykułów poświęconych Henrykowi Sienkiewiczowi z okazji Roku tego pisarza. Tym razem autorka artykułu prześledziła miejsca związane z podróżami naszego noblisty po świecie. Martyna Figiel udała się śladami wędrówek Sienkiewicza i zaprosiła nas do USA, następnie do Włoch, Francji (przede wszystkim Paryża), kolejno do Turcji i Grecji, Egiptu i Zanzibaru. W miejscach tych można znaleźć udokumentowane ślady pobytu pisarza, które znalazły odzwierciedlenie w jego twórczości. Warto prześledzić podróże Sienkiewicza pod kątem jego twórczości.

  • Stefan Wierczyński (1886-1963), bibliotekarz i uczony. Cz. 1

Artykuł stanowi kontynuację cyklu <Sylwetki przewodniczących>, tym razem poświęcony jest Stefanowi Vrtel-Wierczyńskiemu, który sprawował funkcję prezesa Związku Bibliotekarzy Polskich w latach 1933-1939. Dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy był to czas szczególny, czyli formułowanie potrzeby skodyfikowania polityki bibliotecznej państwa m.in.: przyjęcie ustawy bibliotecznej, osobnej pragmatyki zawodowej bibliotekarzy, zorganizowania szkoły bibliotekarskiej, ujednolicenia zasad oraz czynności bibliotekarskich związanych z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów. Ważnymi wydarzeniami za prezesury Wierczyńskiego były: IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich w Warszawie i 9. Kongres IFLA również w Warszawie. Tekst H. Łaskarzewskiej omawia okres kadencji prezesowania Wierczyńskiego na obszernym tle przemian w bibliotekarstwie polskim i na świecie.

  • Mała biblioteka też może dużo dzięki zaangażowaniu bibliotekarzy

Gminna Biblioteka w Aleksandrowie to placówka wiejska, która dzięki zaangażowaniu bibliotekarzy prowadzi szeroko zakrojoną działalność kulturalną, edukacyjną, regionalną. Obszerna oferta działań biblioteki ukierunkowana jest na promocję czytelnictwa, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Są to imprezy różnego typu: konkursy, wystawy, głośne czytanie, dyskusje, warsztaty, zajęcia dla najmłodszych czytelników (teatrzyk kukiełkowy, kalambury, kiermasze, lekcje) i młodzieży (dyskusyjny klub książki). Biblioteka zwraca uwagę na promocję swojej działalności w mediach lokalnych.

Ponadto w numerze: teksty środowiskowe związane z realizacją Tygodnia Bibliotek, Dnia Bibliotekarza, materiały metodyczne oraz stałe rubryki (Książki, które pomogą w pracy…, felieton Emeryka).

Warto w czasie wakacji zajrzeć do „Poradnika Bibliotekarza”  – zapraszamy

Rocznica Powstania Warszawskiego

- najważniejsze informacje:

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. o godz. 17 00, po nieudanym powstaniu w getcie warszawskim.
Trwało 63 dni. Zakończyło się klęską Polski dnia 3 października 1944 r.
Powodem wybuchu owego powstania była chęć odzyskania przez Polaków niepodległości i przywrócenia dawnych granic Polski.
Na początku powstania ujawniło się Polskie Państwo Podziemne istniejące od 1939 r.
Na początku upadły pierwsze zamierzone cele powstańców, tzn. Stalin nie wsparł nas swoją Armią Czerwoną i nie pozwolił na lądowanie angielskich samolotów na lotnisku w ZSRR. Te samoloty miały nam dostarczać amunicję, broń i żywność, której bardzo brakowało.
Stalin odblokował lotnisko dopiero pod koniec powstania, kiedy to Polacy mieli już mały zasięg powstania w Warszawie. Spuszczane z samolotów paczki lądowały przeważnie w rękach Niemców.
Polacy mieli spotkać się z Armią Czerwoną  pod rzeką Wisłą. Niestety Armia ta nam nie pomogła w walkach – było już za późno.
Biorąc pod uwagę ogólną sytuację 1 października 1944 r. Komenda Główna AK podejmuje rozmowy z Niemcami na temat przerwania walki w Warszawie. 2 października podpisano akt kapitulacji Powstania. Oddziały powstańcze przekształcone 20 września 1944 r. w regularny Warszawski Korpus Armii Krajowej po złożeniu broni weszły do niewoli w liczbie około 15.000 żołnierzy. Część żołnierzy nie poszła do niewoli, wychodząc z ludnością cywilną z zamierzeniem kontynuowania działalności konspiracyjnej.

W powstaniu poległo około 16.000 powstańców i około 150.000 ludności cywilnej. Tysiące osób zostało rannych. Około 650.000 ludności cywilnej zostało wywiezione z Warszawy do obozu przejściowego w Pruszkowie a stamtąd 150.000 do przymusowej pracy w Niemczech a 50.000 do obozów koncentracyjnych.
Po kapitulacji Hitler nakazał opuszczenie Warszawy przez mieszkających tam ludzi. Potem Niemcy palili, bombardowali i niszczyli ją 3 tyg. aż zrównali ją z ziemią.

_____________________________

Zapraszamy do lektury na temat Powstania Warszawskiego.

Polecamy pozycje dostępne w naszej bibliotece:

1.Davies Norman. Powstanie 44 / przekł. Elżbieta Tabakowska.Kraków :Wyd. Znak, 2004

__________________________

2. Kopf Stanisław. 63 dni. Warszawa: Wyd. Bellona, 1994

_______________________

3. Białoszewski Miron. Pamiętnik z Powstania Warszawskiego. Warszawa : PIN, 2006

__________________________

4. Międzynarodowe aspekty Powstania Warszawskiego 1944 :

    Dokumenty, referaty i komunikaty sesji naukowej Instytutu Historii

    PAN i Towarzystwa Miłośników Historii zorganizowanej 15 czerwca

    Na Zamku Królewskim i 14 czerwca 2004 r. w Instytucie Historii PAN

   / red. nauk. Marian Drozdowski, Warszawa: ”Rytm”, 2004

____________________________________

5. Kaczmarek Kazimierz. Na płonących brzegach Wisły: z problematyki Powstania Warszawskiego. Warszawa: K. Kaczmarek, 2006

_____________________________

6. Cosby Rita. Cichy bohater : tajemnica przeszłości mojego ojca : znana amerykańska dziennikarka odkrywa przed światem historię swojego ojca [ Ryszarda Kossobudzkiego] – polaka,   powstańca warszawskiego]. Kraków: „Rafael”,  2010

_____________________________

7. Korboński Stefan. Polskie Państwo Podziemne : przewodnik po Podziemiu z lat 1939-1945. Warszawa : „Świat Książki”, 2008 [ min. także udział w Powstaniu]

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Priorytet 1 -Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020. W ramach Programu zdefiniowany został Priorytet 1: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, którego celem jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. W ramach Priorytetu corocznie będą ogłaszane nabory wniosków na zadanie związane z zakupem nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Dofinansowanie przekazywane będzie beneficjentom w ramach pomocy finansowej budżetu państwa w formie dotacji celowej. Koordynatorem zadań związanych ze składaniem wniosków przez biblioteki publiczne w powiecie opolskim jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim. W programie biorą udział wszystkie biblioteki publiczne powiatu opolskiego. Budżet Priorytetu na 2016 rok przedstawia się następująco:

 

Lp. Nazwa wnioskodawcy Miejscowość Powiat Kwota dotacji MK i DN Wkład własny
1 Gminne Centrum Kultury w Józefowie n/Wisłą – Biblioteka Józefów nad Wisłą opolski 4164 zł 1784,57 zł
2 Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach Karczmiska opolski 4047 zł 1734,43 zł
3 Gminny Ośrodek Kultury w Chodlu – Biblioteka Chodel opolski 3071 zł 1316,14 zł
4 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim Opole Lubelskie opolski 4785 zł 2050,71 zł
5 Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Poniatowej Poniatowa opolski 11408 zł 6142,77 zł
6 Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach Łaziska opolski 4469 zł 1915,29 zł
7 Opolskie Centrum Kultury : Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim Opole Lubelskie opolski 10307 zł 5549,92
8 Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie Wilków opolski 2141 zł 917,57 zł

 

Wysokość dotacji dla poszczególnych bibliotek uzależniona jest od dochodów podatkowych poszczególnych gmin, powiatów i województw. Ważną rolę odgrywają tu również wyniki czytelnicze osiągane przez poszczególne placówki biblioteczne.

Celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów i innych specjalistycznych zbiorów w zasobach bibliotek publicznych.

 

POWIAT OPOLSKI W OBIEKTYWIE – CHODELSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

POWIAT OPOLSKI W OBIEKTYWIE – CHODELSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim przypomina o trwającym konkursie fotograficznym, dla wszystkich sympatyków fotografowania i zatrzymywania w kadrze wszystkiego, co piękne i niepowtarzalne, zadziwiające i fascynujące. Tematem tegorocznej edycji konkursu jest Kotlina Chodelska a w szczególności cały Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu. Wszystko, co związane z tym terenem, piękno i niepowtarzalność przyrody- lasy w tej chwili pełne grzybów; łąki, po których spacerują bociany; stawy z niepowtarzalną fauną i florą; malownicze dorzecze Chodelki; zabytki; ciekawe inwestycje. To wszystko możecie zobaczyć odwiedzając ten fantastyczny zakątek naszego powiatu.

Na naszej stronie postaramy się przybliżyć niektóre najciekawsze miejsca i obiekty tego obszaru. Dziś prezentujemy państwu ogólną charakterystykę i mapkę.

CHODELSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU utworzony został przez Wojewodę Lubelskiego w dniu 2 czerwca 1998 roku rozporzadzeniem Nr 28 w sprawie Obszarów Chronionego Krajobrazu ( Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 11 poz. 166) i stanowi ogniwo łączące ciąg obszarów chronionych wzdłuż prawego brzegu Małopolskiego Przełomu Wisły.
Położony jest on pomiędzy Wrzelowieckim i Kazimierskim Parkiem Krajobrazowym. Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje swym zasięgiem obszary o bardzo urozmaiconym sposobie użytkowania gruntów, gdzie przeplatają się i zazębiają obszary leśne, łąkowe i uprawne położone nad rzeką Chodelką. Są to tereny o specjalnych walorach krajobrazowych.

Walory kulturowe Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wzbogaca istnienie obiektów zabytkowych. Pośród nich poczesne miejsce zajmuje wczesnohistoryczne grodzisko we wsi Chodlik – zwane także Troją Północy. Do dziś są tu widoczne wały, które otaczały rozwijający się nieprzerwanie od VI – IX w. ośrodek osadniczy, uważany za jeden z największych na całym obszarze nadwiślańskim.

Najcenniejsze zabytkowe budowle okresu późniejszego znajdują się w Chodlu, miejscowości, której układ urbanistyczny został włączony do urzędowego spisu zabytków. Zwiedzić można gotycko – renesansowy kościół z I połowy XVI wieku z obiektami towarzyszącymi (brama, kaplica) oraz stojące na wyspie wśród stawów ruiny kościoła pojezuickiego Loret.

Walory turystyczno – rekreacyjne są znane i coraz częściej doceniane. Podstawą jest stosunkowo mało zmienione środowisko przyrodnicze omawianego obszaru, a także brak typów nieodwracalnej degradacji jego elementów mogących wpływać na warunki wypoczynku. Dodatkowymi czynnikami sprzyjającymi inwestowaniu i wykorzystaniu rekreacyjnemu na tych terenach są: bliskość i dostępność komunikacyjna kilku ośrodków miejsko – przemysłowych (Lublin, Kraśnik, Opole Lubelskie, Poniatowa) rozwój sieci komunikacji drogowej oraz występowanie gleb słabych, które usprawiedliwiają możliwość wykorzystania tych terenów na cele wartościowe związane z agroturystyką i wypoczynkiem.

Jeżeli chcecie państwo otrzymać więcej informacji należy się zgłosić do swojej biblioteki publicznej lub zadzwonić do nas nr tel. 81 827 20 61 , szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na naszej stronie internetowej pod adresem;

http://pbpopolelub.pl/dzialalnosc-kulturalna/

POWIAT OPOLSKI W OBIEKTYWIE

POWIAT OPOLSKI W OBIEKTYWIE

Zapraszamy wszystkich pasjonatów fotografii do udziału w tegorocznej edycji konkursu fotograficznego, którego organizatorem jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim przy współpracy Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu, Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim oraz Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie.

II Edycja konkursu odbywa się pod Honorowym Patronatem Starosty Opolskiego.

Przedmiotem fotografii powinny być krajobrazy, zabytki kultury i historii, urokliwe miejsca, ciekawostki przyrodnicze znajdujące się na terenie Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Udział w konkursie może być pretekstem do wakacyjnych wypadów w Kotlinkę Chodelską. Malownicze pejzaże i urocze zakątki oraz piękne zabytki mogą być bohaterami Państwa zdjęć. Życzymy wielu ciekawych wrażeń podczas przygody z aparatem na szlakach turystycznych Kotliny Chodelskiej. Dla wszystkich laureatów i wyróżnionych czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez WFOŚ I GW w Lublinie oraz Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim.

Szczegółowy regulamin dostępny na naszej stronie w zakładce „ działalność kulturalna”.

Zapraszamy do udziału w konkursie, prace możecie państwo nadsyłać do 30.09.2016 roku.