KARTA UCZESTNIKA -IV Powiatowego Konkursu Poetyckiego

KARTA UCZESTNIKA

IV Powiatowego Konkursu Poetyckiego

 

Nazwisko: ………………………………………………………………………

Imię: ……………………………………………………………………………..

Adres domowy: ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

 

telefon: …………………………………………………………………………

e-mail: ………………………………………………………………………….

 

Dodatkowe informacje

Pełna nazwa szkoły/ biblioteki……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Adres szkoły/ biblioteki ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

 

telefon do szkoły/biblioteki……………………………………………………………….

e-mail do szkoły/biblioteki……………………………………………………………….

klasa:……………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko  dorosłego uczestnika lub opiekuna:

                                               …………………………………………………………………………..

Download PDF

IV Powiatowy Konkurs Poetycki Z cyklu z poezją w Bibliotece „ Opolskie wierszowanie”

 

Tegoroczne hasło przewodnie konkursu to  piękno przyrody

Opolskiego Powiśla.

REGULAMIN

Konkurs organizowany jest przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Opolu Lubelskim i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oddział w Opolu Lubelskim przy współpracy Bibliotek Publicznych oraz Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim.

Cele konkursu:

 • Zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności,
 • Promocja i popularyzacja regionalnej twórczości poetyckiej
 • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni oraz poetyckiej pasji.
 • Promocja Bibliotek, bibliotekarstwa, czytelnictwa i znaczenia bibliotek dla lokalnej społeczności

Adresaci konkursu:

W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni niezależnie od wieku.
Zasady uczestnictwa:

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora utworu dotąd nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach, o dowolnej tematyce, w tym roku mile widziane prace o tematyce poświęconej-Bibliotekom, bibliotekarzom, czytelnikom i znaczeniu bibliotek dla lokalnej społeczności
 •  Jeden autor może nadesłać maksymalnie dwa utwory poetyckie.
 • Prace przesyłamy w 2 egzemplarzach w formie drukowanej oraz wersję elektroniczną w programie Word, którą należy przesłać na adres e-mail Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim: biblioteka@pbpopolelub.pl
 • Prace muszą być samodzielne tzn. nie przepisane z książek, czasopism czy Internetu, będziemy sprawdzać autentyczność prac.
 • Niedopuszczalne jest składanie prac publikowanych i nagradzanych w innych konkursach.
 • Każda praca ( wiersz) powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem lub opatrzona pseudonimem. Do pracy musi być dołączona zaklejona i podpisana koperta. Do koperty należy włożyć kartę uczestnika wypełnioną wg załączonego wzoru. W wypadku, gdy praca przygotowywana będzie pod kierunkiem opiekuna ( bibliotekarza lub nauczyciela) należy podać jego imię i nazwisko.
 • Prace nie spełniające wyżej wymienionych warunków zostaną zdyskwalifikowane.
 • Termin dostarczenia prac mija 16 sierpnia 2021 roku.
 • Prace konkursowe można nadesłać lub dostarczyć osobiście do bibliotek gminnych w danej gminie lub przesłać na adres organizatora:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim, ul. Stary Rynek 46
24-300 Opole Lubelskie. Z dopiskiem – „ Opolskie wierszowanie”

Kryteria oceniania:

 • twórczy charakter utworu,
 • poprawność stylistyczna i językowa.
 • ogólne wrażenie artystyczne.
 • Oryginalność ujęcia tematu

Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania utworów konkursowych, bez wynagrodzenia. np. w celu publikacji. Prace oceniane będą w kategoriach w zależności od wieku uczestników:

 • Kategoria I – uczniowie szkół podstawowych
 • Kategoria II –  średnie
 • Kategoria III – uczestnicy dorośli
 • Kategoria IV twórczość własna nauczycieli i bibliotekarzy.

Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów, a pozostali uczestnicy otrzymają podziękowania. Przewidziane są również nagrody dla najaktywniejszych szkół i bibliotek publicznych. O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizator poinformuje telefonicznie i przez e-mail. Informacje będzie można uzyskać bezpośrednio w Powiatowej Bibliotece Publicznej, wszyscy laureaci  i wyróżnieni w konkursie dostaną imienne zaproszenia na uroczyste spotkanie podsumowujące konkurs.

Kontakt:
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim – tel. 81 827-20-61;
e-mail: biblioteka@pbpopolelub.pl

Download PDF
8-15 maj Tydzień Bibliotek 2021

8-15 maj Tydzień Bibliotek 2021

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2004 roku organizuje w maju ogólnopolską akcję promocji czytelnictwa i bibliotek – Tydzień Bibliotek. Program ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tydzień Bibliotek jest realizowany od 8 do 15 maja. W pierwszych latach akcji było to święto ruchome, ale zawsze odbywające się w tygodniu, w którym przypadał 8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.

Download PDF
8 maj – DZIEŃ BIBLIOTEKARZA

8 maj – DZIEŃ BIBLIOTEKARZA

Z okazji  Dnia Bibliotekarza wszystkim koleżankom i kolegom bibliotekarzom

życzymy dużo zdrowia i satysfakcji z pracy zawodowej

Dyrektor i Pracownicy

PBP w Opolu Lubelskim

Download PDF
230- rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

230- rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Tekst Konstytucji 3 Maja 1791 roku otwierały znamienne słowa:

„Uznając, iż los wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia Konstytucji Narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy rządu naszego wady… wolni od hańbiących tej obecnej przemocy nakazów ceniąc drożej nad życie niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną Narodu, którego los w nasze ręce jest powierzonym…, niniejszą konstytucję uchwalamy…”

3 Maja 1791 roku sejm czteroletni uchwalił tak zwaną „Ustawę Rządową”, czyli Konstytucję. Była to pierwsza w Europie, a druga w świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych, ustawa uformowana piśmie, ustawa regulująca zakres działania władz państwowych oraz prawa obywatelskie. Konstytucja była próbą ratowania zagrożonego bytu państwa, które 1772 roku uległo pierwszego rozbiorowi. Jej ogromną zasługą było rozbudzenie nadziei na niepodległość, a także wskrzeszenie uczuć patriotycznych w niektórych kręgach społeczeństwa.   Ponadto Konstytucja 3 maja wprowadzała pojęcie narodu obejmujące także poza szlachtą- mieszczan i chłopów, jak również termin obywatel, przez który rozumiano wszystkich mieszkańców kraj.  Redagowanie konstytucji przebiegało w tajemnicy. Jej projekt znała stosunkowo nieliczna grupa posłów.  Rozpoczęcie wyznaczonej na 3 Maja sesji było starannie przygotowane. Wbrew regulaminowi obrad, nie zapoznano izby z projektem nowej ustawy w obawie, żeby posłowie przeciwni reformom, nie odrzucili ustawy. Wykorzystano fakt, że w Warszawie przebywało z 359 posłów tylko 182, w tym większość popierających reformy i złożono projekt nowej ustawy w Sejmie: Czytamy: „Wojsko stanęło pod bronią”. Plac Zamkowy wypełniły tłumy mieszczan. W sali sejmowej galerię dla publiczności wypełnili zwolennicy Konstytucji. Opozycja była zdezorientowana i onieśmielona. Król Stanisław August Poniatowski oświadczył,: iż wobec groźby nowego rozbioru Polski, widzi jedyny ratunek w przyjęciu „Ustawy Rządowej” Projekt odczytano i poddano pod dyskusję. Izba przyjęła ustawę, po czym wśród radosnej manifestacji mieszkańców Warszawy odbyło się uroczyste zaprzysiężenie Konstytucji…

Zgodnie z modelem oświeceniowym władza państwowa została podzielona na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Konstytucja wzmocniła władzę wykonawczą, wprowadzając zasadę dziedziczenia tronu, zakaz Konfederacji oraz prawa do oporu. Król stał na czele Straży Praw, która sprawowała władzę wykonawczą. Władzę ustawodawczą stanowi dwuizbowy Sejm, podejmujący uchwały większością głosów, co oznaczało zniesienie liberum veto. Posłowie byli wybierani na 2 lata, ograniczano znaczenie sejmików, a pośrednio także magnaterii. Zreformowano sądownictwo. Utrzymano podział społeczeństwa na stany. Przyznano szereg uprawnień dla mieszczan. Nałożono podatki na przedstawicieli szlachty i duchowieństwa. Katolicyzm został uznany za religię panującą, ale równocześnie gwarantowaną swobodę wyznania. W sprawie chłopów ustawa zapowiadała roztoczenie nad nimi opieki prawnej.

Konstytucja obowiązywała przez rok. Jej dorobek został zniweczony przez Rosję, która wspólnie z członkami Konfederacji targowickiej wystąpiła w obronie dawnego ustroju Rzeczpospolitej. Konsekwencją przegranej Polaków był drugi rozbiór polski 1793 roku, a następnie 1795 roku trzeci rozbiór, który zlikwidował niepodległe państwo polskie na 123 lata.

Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodzili polscy patrioci uroczyście już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców

Szczególnie doniosłe uroczystości odbywały się pod koniec XIX wieku w Galicji, gdzie Polacy posiadali szeroką autonomię. Wielkim Świętem państwowym, rocznica ustalenia Konstytucji 3 Maja była w okresie międzywojennym. Po drugiej wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej, zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował przywrócić jako święto państwowe dzień 3 maja tj. rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej Konstytucji w 1791 roku. Obecnie jest jednym z ważniejszych uroczystości państwowych w Polsce.

Fragmenty wierszy poświęcone Konstytucji 3 Maja :

„Staliśmy ongiś na rozstaju

wiele minionych, błędnych dróg

Tyś wywiódł nas, o Trzeci Maju

na prawy próg.

„I dusza polska dzięki Tobie

rozkwita pięknem wiernych tchnień

więc zawsze w szczęściu, czy w żałobie-

Ten pomnisz dzień…”  Duninówna, 3 Maj

 

„Razem ze strun wiela

Buchnął dźwięk, jakby cała janczarska kapela,

Ozwała się dzwonkami, z zelami, z bębenki,

Brzmi polonez Trzeciego Maja-skoczne dźwięki…

Gdy przy tańcu śpiewano:

Wiwat, król kochany

Wiwat Sejm, Wiwat Naród,

Wiwat wszystkie stany…  A. Mickiewicz „Pan Tadeusz” 

 

 

„Więc to zajaśniał,

Blask promienny, majowy

Niechaj wszystkie czczą serca

Ten okrzyk narodu, w świat daleko poleci:

Wolność, Równość- niech żyją,

Niech żyje 3 Maj…” Sadowska- Klimkowa „3 maj” 

 

Tekst i dobór wierszy Irena Piątek

Download PDF
Obostrzenia w bibliotekach bez zmian

Obostrzenia w bibliotekach bez zmian

Funkcjonowanie bibliotek od 26 kwietnia do 3 maja bez zmian. W związku opublikowanym wczoraj rozporządzeniem Rady Ministrów, Biblioteka Narodowa utrzymuje swoje dotychczasowe rekomendacje z dnia 25 marca 2021 roku.

Rekomendacje Biblioteki Narodowej

Przypominamy, że Biblioteka Narodowa uruchomiła poradnię, w której można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące działalności bibliotek w związku z sytuacją spowodowaną pandemią wirusa. Pytania prosimy przesyłać na adres: poradnia@bn.org.pl.

Download PDF

Do 25 kwietnia przedłużono dotychczasowe obostrzenia w bibliotekach

W związku z zapowiedziami ministra zdrowia przedłużenia obostrzeń do niedzieli 25 kwietnia 2021 roku w całej Polsce Biblioteka Narodowa uprzejmie informuje, że oczekuje na projekt zakresu obostrzeń. Jak tylko zostaną udostępnione szczegóły rozporządzenia Rady Ministrów, Biblioteka Narodowa niezwłocznie o tym poinformuje oraz przekaże swoje rekomendacje. Jeśli rozporządzenie będzie zawierało jedynie przedłużenie terminu, BN nie planuje zmiany treści swoich rekomendacji.

Rekomendacje Biblioteki Narodowej

Download PDF

Wielkanoc 2021


 Szanowni Czytelnicy i Sympatycy Biblioteki…

 20210329_121944

Z okazji Świąt

Zmartwychwstania Pańskiego

najserdeczniejsze życzenia -

zdrowia, pogody ducha oraz mnóstwa radości

z pielęgnowania pięknych polskich tradycji.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,

napełni wiarą , nadzieją i optymizmem.

 

 Życzy

  Dyrektor Elżbieta Żyszkiewicz

oraz

Pracownicy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim


Download PDF
Działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim od 20 marca do 9 kwietnia 2021

Działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim od 20 marca do 9 kwietnia 2021

Szanowni Czytelnicy i Sympatycy Biblioteki

W związku z pandemią COVID-19 i wprowadzeniem lockdownu na terenie całego kraju
od 20 marca do 9 kwietnia 2021 roku,
Powiatowa Biblioteka Powiatowa w Opolu Lubelskim informuje:

Od 22 marca 2021 roku (poniedziałek) do 9 kwietnia 2021 roku (piątek)
korzystanie z Wypożyczalni PBP odbywać się będzie w ścisłym reżimie sanitarnym.

Godziny otwarcia Wypożyczalni:
od poniedziałku do  piątku  9.00-15.00

Zamawianie książek możliwy wyłącznie poprzez katalog, telefonicznie, mailowo.

Odbieranie książek odbywać się będzie  przy wejściu do Wypożyczalni, brak możliwości przeglądania i wybierania  książek na miejscu. 

 

Życzymy wszystkim dużo zdrowia. Dbajmy o siebie nawzajem przestrzegajmy zasad sanitarnych.

 

Download PDF
1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

#Pamiętamy po raz dziesiąty

1 marca obchodzone jest święto państwowe – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzień ten poświęcono pamięci bohaterów antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy przeciwstawili się sowieckiej agresji i reżimowi komunistycznemu.

1 marca jest datą symboliczną, która nawiązuje do 1 marca 1951 r. Tego dnia w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Adamie Lazarowiczu, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Rzepce, Franciszku Błażeju, Józefie Batorym i Karolu Chmielu.

W roku największej aktywności podziemia (rok 1945) działało w nim nawet 200 tysięcy konspiratorów. Żołnierzy Wyklętych dotknęły ogromne prześladowania. Wielu zginęło – zamordowanych skrytobójczo lub na podstawie wyroków komunistycznych sądów.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r. z inicjatywy śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Źródło: ipn.gov.pl

 

W naszych zbiorach:

,,Żołnierze Wyklęci. Przecież to dziecko bandyty!-Marek A. Koprowski

,,Żołnierze Wyklęci.I znów za kraty”-Marek A.Koprowski

,,Dziewczyny wyklęte”- Szymon Nowak

,,Wyklęte Życiorysy”- Jolanta Drużyńska Stanisław M.Jankowski

Download PDF