Regulamin III Powiatowego Konkursu Poetyckiego

REGULAMIN

III Powiatowy Konkurs Poetycki

Z cyklu z poezją w Bibliotece „ Opolskie wierszowanie”

Konkurs organizowany jest przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Opolu Lubelskim i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oddział w Opolu Lubelskim przy współpracy Bibliotek Publicznych oraz Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim.

Cele konkursu:

 • Zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności,
 • Promocja i popularyzacja regionalnej twórczości poetyckiej
 • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni oraz poetyckiej pasji.
 • Promocja Bibliotek, bibliotekarstwa, czytelnictwa i znaczenia bibliotek dla lokalnej społeczności

Adresaci konkursu:

W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni niezależnie od wieku.
Zasady uczestnictwa:

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora utworu dotąd nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach, o dowolnej tematyce, w tym roku mile widziane prace o tematyce poświęconej-Bibliotekom, bibliotekarzom, czytelnikom i znaczeniu bibliotek dla lokalnej społeczności
 • Jeden autor może nadesłać maksymalnie dwa utwory poetyckie.
 • Prace przesyłamy w 2 egzemplarzach w formie drukowanej oraz wersję elektroniczną w programie Word, którą należy przesłać na adres e-mail Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim: biblioteka@pbpopolelub.pl
 • Prace muszą być samodzielne tzn. nie przepisane z książek, czasopism czy Internetu, będziemy sprawdzać autentyczność prac.
 • Niedopuszczalne jest składanie prac publikowanych i nagradzanych w innych konkursach.
 • Każda praca ( wiersz) powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem lub opatrzona pseudonimem. Do pracy musi być dołączona zaklejona i podpisana koperta. Do koperty należy włożyć kartę uczestnika wypełnioną wg załączonego wzoru. W wypadku, gdy praca przygotowywana będzie pod kierunkiem opiekuna ( bibliotekarza lub nauczyciela) należy podać jego imię i nazwisko.
 • Prace nie spełniające wyżej wymienionych warunków zostaną zdyskwalifikowane.
 • Termin dostarczenia prac mija 25 maj 2019 roku.
 • Prace konkursowe można nadesłać lub dostarczyć osobiście do bibliotek gminnych w danej gminie lub przesłać na adres organizatora:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim, ul. Stary Rynek 46
24-300 Opole Lubelskie. Z dopiskiem – „ Opolskie wierszowanie”

Kryteria oceniania:

 • twórczy charakter utworu,
 • poprawność stylistyczna i językowa.
 • ogólne wrażenie artystyczne.
 • Oryginalność ujęcia tematu

Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania utworów konkursowych, bez wynagrodzenia. np. w celu publikacji. Prace oceniane będą w kategoriach w zależności od wieku uczestników:

 • Kategoria I – uczniowie szkół podstawowych
 • Kategoria II – szkoły gimnazjalne i średnie
 • Kategoria III – uczestnicy dorośli
 • Kategoria IV twórczość własna nauczycieli i bibliotekarzy.

Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów, a pozostali uczestnicy otrzymają podziękowania oraz materiały promocyjne Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim. Przewidziane są również nagrody dla najaktywniejszych szkół i bibliotek publicznych. O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizator poinformuje telefonicznie i przez e-mail. Informacje będzie można uzyskać bezpośrednio w Powiatowej Bibliotece Publicznej, wszyscy laureaci  i wyróżnieni w konkursie dostaną imienne zaproszenia na uroczyste spotkanie podsumowujące konkurs.

Kontakt:
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim – tel.

81 827-20-61;
e-mail: biblioteka@pbpopolelub.pl

 

Download PDF