Regulamin

udostępniania zbiorów

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim

Regulamin korzystania ze zbiorów Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim, zwanej dalej „Biblioteką”, określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność Biblioteki. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień. Regulamin znajduje się zawsze w widocznym miejscu w dziale udostępniania i informacji Powiatowej Biblioteki Publicznej.

§ 1

Prawo korzystania ze zbiorów, zapisy czytelników

 1. Biblioteka służy przede wszystkim mieszkańcom POWIATU OPOLSKIEGO oraz jest otwarta na potrzeby czytelnicze lokalnej społeczności.
 2. Przy zapisie zgłaszający ma obowiązek: a. okazać dowód osobisty b. podpisać kartę zobowiązania o przestrzeganiu regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych c. złożenie poręczenia rodziców lub opiekunów prawnych przez osoby niepełnoletnie.
 3. Czytelnik zobowiązany jest powiadomić Bibliotekę o każdej zmianie adresu, danych osobowych i numeru telefonu.
 4. Do korzystania ze zbiorów Biblioteki upoważnia karta biblioteczna, którą czytelnik otrzymuje po zapisaniu się i opłaceniu kwoty 10 zł. Opłata nie jest pobierana od czytelników o statusie bibliotekarz. Czytelnik otrzymuje pisemne pokwitowanie za dokonaną opłatę.
 5. Karta czytelnika upoważnia do korzystania ze zbiorów Biblioteki przez jeden rok. Na wniosek czytelnika będzie prolongowana na kolejne lata, za odpłatnością, 50% kwoty pobieranej przy wydaniu karty, czyli 5zł. O zaginięciu karty należy bezzwłocznie powiadomić Bibliotekę, szkody powstałe na skutek tego zaniedbania obciążają właściciela karty. Koszt wydania duplikatu wynosi 20 zł.
 6. Jeżeli czytelnik nie korzysta z Biblioteki przez okres 2 lat, jego konto czytelnicze zostaje anulowane. Przy ponownym zapisie będzie uwzględniona poprzednio wydana karta czytelnika.

§ 2

Wypożyczanie

 1. Zbiory wypożyczane są czytelnikom, którzy spełniają wymogi podane w Regulaminie i akceptują je.
 2. Wypożyczyć można jednorazowo 5 książek na okres 4 tygodni. Możliwe jest przedłużenie terminu wypożyczenia na kolejne dwa tygodnie. Prolongaty dokonywane są tylko przy użyciu karty bibliotecznej. W przypadku szczególnie uzasadnionym może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
 3. Użytkownicy Biblioteki nie mają wolnego dostępu do półek, książki wyszukują w katalogu komputerowym na stanowisku udostępnionym dla czytelników. Wybrane przez czytelników książki wyszukuje i podaje bibliotekarka.
 4. Czytelnicy mogą też korzystać z katalogu komputerowego udostępnionego on-line na stronie internetowej Biblioteki a następnie zamówić książki telefonicznie.
 5. Zbiory biblioteczne można wypożyczyć wyłącznie za okazaniem aktualnej karty bibliotecznej. Czytelnik odpowiada za wszystkie wypożyczenia dokonane za pomocą jego karty. Zagubienie jej powinien natychmiast zgłosić.
 6. Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Wszelkie jej uszkodzenia powinny być zgłoszone bibliotekarzowi, aby czytelnik nie ponosił za nie odpowiedzialności.
 7. Przed wyjściem czytelnik powinien sprawdzić stan swojego konta i ewentualnie zgłosić zastrzeżenia.

§3

Pomoc i informacja

 1. Bibliotekarz powinien, na życzenie czytelnika, udzielić informacji dotyczących księgozbioru oraz pomóc w doborze i wyszukaniu odpowiedniej lektury.
 2. Jeżeli czytelnik poszukuje książki, której nie ma w księgozbiorze Biblioteki, bibliotekarz zobowiązany jest do pomocy w szukaniu książki w innych bibliotekach na terenie powiatu oraz w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie oraz sprowadzenie tej książki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

§4

Poszanowanie książek

 1. Czytelnik zobowiązany jest ostrożnie obchodzić się z wypożyczonymi książkami, powinien zabezpieczyć książki przed zniszczeniem i uszkodzeniem.

§ 5

Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książki.

 1. Za zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie wypożyczonej książki odpowiada czytelnik. Czytelnik odpowiada za każdą szkodę wynikłą ze zniszczenia materiałów bibliotecznych.
 2. W razie zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany:
 • odkupić taki sam egzemplarz
 • dostarczyć inną książkę znajdującą się w sprzedaży i poszukiwaną przez Bibliotekę
 • zapłacić stosowną kwotę odszkodowania za zagubione lub zniszczone książki w wysokości określonej przez bibliotekarza , odpowiadającej wartości książki określonej na podstawie analizy cen rynkowych i antykwarycznych.
 1. Za kwoty wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki, Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 2. Z chwilą uregulowania zobowiązań czytelnik nabywa prawa własności do zniszczonej, zagubionej lub odnalezionej po czasie książki.

§ 6

Przetrzymywanie książek

 1. Nie zwrócenie wypożyczonych książek w terminie powoduje:
 • przypomnienie a następnie upomnienie telefoniczne
 • upomnienie na piśmie
 • konieczność zapłacenia przez czytelnika ustalonej w Regulaminie opłaty za przetrzymywanie książek
 • czasowe lub trwałe pozbawienie prawa korzystania ze zbiorów biblioteki
 1. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu książek pokrywa jego koszty( wartość znaczka)
 2. Za nieterminowy zwrot wypożyczonych książek pobierana jest opłata w wysokości 10 groszy dziennie za każdą książkę . Czytelnik dostaje pokwitowanie za wpłaconą kwotę.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Biblioteki może zmniejszyć wymiar kary lub w ogóle od niej odstąpić.
 4. Jeżeli czytelnik mimo wysyłanych przez Bibliotekę upomnień odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka może dochodzić swoich roszczeń na drodze prawnej.

§ 7

Przepisy końcowe

 1. Wszystkie uwagi dotyczące działalności wypożyczalni Biblioteki można zgłaszać :
 • a. bezpośrednio bibliotekarzowi
 • b. dyrektorowi Biblioteki
 1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do „ Książki skarg i wniosków” Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Starosty Powiatu.