Zadania biblioteki

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom powiatu, służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych  jego mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury. Dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie powiatu.

Zadania  Powiatowej Biblioteki  Publicznej w zakresie działalności podstawowej

 • gromadzenie poprzez zakup i dary właściwego, zgodnego z oczekiwaniami czytelników  księgozbioru, czasopism, zbiorów specjalnych a zwłaszcza   materiałów  dotyczących  wiedzy o własnym regionie  oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.
 • tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych, faktograficznych
 • udostępnienie zbiorów na miejscu, wypożyczenie na zewnątrz, wypożyczeń międzybibliotecznych
 • opracowanie i prowadzenie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego powiatu
 • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej oraz opracowywanie i publikowanie powiatowej bibliografii regionalnej a także innych materiałów informacyjnych.
 • opracowanie informacji statystycznych oraz analiz dotyczących powiatowej sieci bibliotecznej i prowadzonych  usług.

W zakresie  pełnionych funkcji  biblioteki powiatowej

 • pomoc instrukcyjno-metodyczna dla bibliotek publicznych na obszarze powiatu w zakresie planowania, sprawozdawczości, gromadzenia i opracowania zbiorów, tworzenia katalogów  oraz rozwijania różnych form kulturalnych  w środowisku lokalnym.
 • koordynacja działalności usługowej bibliotek na terenie powiatu w zakresie udostępniania   literatury naukowej, popularnonaukowej i zbiorów specjalnych.
 • organizacja cyklicznych szkoleń zawodowych  dla pracowników bibliotek powiatu.
 • doradztwo i pomoc w zakresie wyposażenia elektronicznego oraz  tworzenia elektronicznych baz katalogowych.
 • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności powiatu opolskiego
 • podejmowanie zadań majacych na celu utrzymanie efektów czytelniczych w PBP i bibliotekach publicznych powiatu opolskiego oraz prawidłowe funkcjonowanie sieci bibliotek publicznych w powiecie
 • realizacja powiatowego planu komputeryzacji bibliotek, wspieranie procesów automatyzacji bibliotek publicznych w powiecie oraz prace na rzecz ujednolicenia komputerowego systemu bibliotecznego
 • promocja czytelnictwa i bibliotek w środowisku poprzez inicjowanie i wspieranie działalności kulturalno-oświatowej bibliotek w terenie,
 • realizacja programu dotyczącego dofinansowania zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej „ Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”
 • wzbogacanie zbiorów regionalnych bibliotek publicznych i szkolnych przez wydawnictwa własne PBP