Zakończenie konkursów

Zakończenie konkursów

           

W hołdzie powstańcom styczniowym

W styczniu roku pańskiego 1863,
Zajaśniała dla Polski nadzieja –
Zwycięstwa wielkiego.
Powstanie się rozpoczęło,
Budząc w Polakach euforie radości
Na odzyskanie wolności.
Ziemia nasza Opolska,
W historię Powstania Styczniowego
Chlubnie się wpisała
Bitwa pod Chruśliną dwa razy tu się rozegrała…

(fragment wiersza Krzysztofa Janeczko – zgłoszonego do II Edycji Powiatowego Konkursu Literackiego)

6 czerwca 2013 roku w Szkole Podstawowej w Chruślinie odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego podsumowano i zakończono konkursy organizowane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną i Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim pod honorowym patronatem Starosty Opolskiego –Zenona Rodzika.

      Miejsce, w którym zorganizowano uroczystości nie było przypadkowe, w miejscowości Chruślina w czasie trwania powstania styczniowego rozegrano dwie bitwy między powstańcami i wojskami carskimi. Na tzw. Złotej Górzeznajduje się pomnik upamiętniający te wydarzenia. W spotkaniu, którego gospodarzem był Starosta Opolski uczestniczyli zaproszeni goście, laureaci, nagrodzeni, wyróżnieni w konkursach oraz nauczyciele, bibliotekarze i opiekunowie. Ogółem ponad 100 osób uczestniczyło w spotkaniu, które rozpoczęło obchody 150 rocznicy powstania styczniowego z 1863-1864 w powiecie opolskim.

      Wszyscy uczestnicy spotkania mogli się zapoznać z prezentacją multimedialną poświęconą Powstaniu, opracowaną przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie, w której omówiono przyczyny, skutki oraz przebieg powstania styczniowego ze szczególnym zaakcentowaniem działań na Lubelszczyźnie. Bez wątpienia dużą ciekawostką był wykład Pana Grzegorza Sztala członka Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich oraz kolekcjonera dawnej broni, który przybliżył temat broni powstańczej, oraz zaprezentował przykładowe eksponaty.

      Kulminacyjnym punktem spotkania był fakt przedstawienia wyników i zaprezentowania laureatów powiatowych konkursów organizowanych przez Bibliotekę Powiatową oraz Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim.

      Do II Edycji Powiatowego Konkursu Literackiego „ Opolskie wierszowanie” wpłynęło ogółem 139 prac. Komisja konkursowa powołana zarządzeniem dyrektora Biblioteki Powiatowej wyłoniła laureatów oraz nagrody równorzędne w czterech kategoriach. Przewodnicząca komisji konkursowej pani Irena Piątek bardzo szczegółowo omówiła charakter i wartości artystyczne zgłoszonych do konkursu prac podkreślając, że: „ w tym konkursowym ogrodzie poetyckim przeważały wiersze o tematyce narodowo-patriotycznej, ukazujące heroizm powstańców z 1863 roku, ich walkę, poświęcenie i gorzką porażkę. W poetyckich strofach autorzy opisywali bohaterów powstania takich jak: Langiewicz, Traugutt, ks. Brzóska czy generał Heydenreich ps ”Kruk”, przedstawiając ich rolę w tym niepodległościowym zrywie jakim było Powstanie styczniowe. Wśród pozostałych wierszy znalazły się utwory o tematyce miłosnej, przyrodniczej, ekologicznej, zawierające treści egzystencjonalne oraz okolicznościowe…

      Komisja konkursowa podkreśliła bogactwo i pomysłowość tematyczną wierszy konkursowych oraz bardzo ciekawe słownictwo, duży poziom artystyczny. Laureaci konkursu otrzymali z rąk pana Starosty Opolskiego pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe, mieli również możliwość zaprezentowania zebranym swoich utworów. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione utwory zostaną zebrane w okolicznościowym tomiku poezji, który zostanie wydany na początku przyszłego roku. Organizatorzy spotkania podziękowali również wszystkim nauczycielom opiekunom i bibliotekarzom. Zgodnie z regulaminem konkursu wyłoniono najaktywniejszą bibliotekę publiczną, którą okazała się Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim, najaktywniejszą szkołę, którą została Filialna Szkoła Podstawowa w Głusku, najaktywniejszych nauczycieli, którymi byli; Marta Kucharczyk-Maj oraz Piotr Kozak, najaktywniejszym bibliotekarzem w konkursie literackim została pani Bożena Kowalska-Dudek z FB w Głusku gmina Karczmiska.

       Na spotkaniu wręczono również nagrody wszystkim nagrodzonym w Powiatowym Prasowym Konkursie Wiedzy na temat Powstania styczniowego, który ogłoszono na łamach specjalnego wydania Opolskiej Gazety Powiatowej. Ogółem na konkurs wpłynęło 473 ankiety. Do realizacji konkursu wiedzy przystąpiły biblioteki publiczne, szkoły różnego szczebla oraz uczestnicy indywidualni. Konkurs miał bardzo szeroki zakres, ponieważ napływały do organizatorów ankiety przesłane z różnych regionów Polski np.: Warszawa, Puławy. Prawidłowo wypełnionych było 305 ankiet, z czego komisyjnie wylosowano 39 nagród. Były to publikacje książkowe poświęcone tematyce historycznej dotyczącej powstania styczniowego.

       Kończąc spotkanie Starosta Opolski – jako gospodarz spotkania podziękował wszystkim współorganizatorom i instytucjom, które podjęły trud realizacji konkursu, wszystkim laureatom i nagrodzonym oraz uczestnikom, zapraszając wszystkich chętnych do przejścia na Złotą Górę i uczenia pamięci bohaterów powstania styczniowego przez złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

       Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim zaprosili wszystkich zebranych do udziału w kolejnych edycjach konkursu literackiego i konkursu wiedzy, które z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

Elżbieta Żyszkiewicz

Laureaci II edycji Powiatowego Konkursu Literackiego

LISTA WYLOSOWANYCH i NAGRODZONYCH OSÓB

Download PDF