Od 1 stycznia 2024 r. na terenie Powiatu Opolskiego ponownie jest świadczona
nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Nieodpłatna
pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują również nieodpłatną
mediację.
Forma zapisu:
• Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr (81) 458 10 31 (w godzinach
pracy urzędu)
• drogą e-mail: npp@opole.lublin.pl;
• na stronie internetowej powiatu opolskiego www.opole.lublin.pl
w zakładce „Zapisy na bezpłatne usługi”.
Dodatkowo rezerwacji wizyty w punkcie można dokonać również samodzielnie o
dowolnej porze za pomocą elektronicznego kalendarza wizyt Ministerstwa
Sprawiedliwości https://np.ms.gov.pl/
Kto udziela porad?
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę
prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez
aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. Nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie świadczone jest przez doradców obywatelskich.
Dla kogo?
Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która
złoży stosowne oświadczenie.
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej
jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej
innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla
samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.
Oświadczenie osób uprawnionych dostępne jest w załączniku.
INFORMACJA
Zgodnie z art. 8, ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, osobom ze
znaczna niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie
osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których
mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach
komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem
środków porozumiewania się na odległość.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
• poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących
prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem
przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
• przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i
pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub
ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
• nieodpłatną mediację.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej
działalności.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do
podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub
spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu
problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu
działania i pomoc w jego realizacji – w szczególności porady dla osób zadłużonych
i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
• poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z
polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz
korzyściach z tego wynikających;
• przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie
mediacji;
• przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
w sprawie karnej;
• przeprowadzenie mediacji;
• udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody
zawartej przed mediatorem.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
• sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub
postępowania mediacyjnego;
• zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc
Więcej informacji