Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Powiatowej Biblioteki Publicznej

w Opolu Lubelskim

Dostępność cyfrowa

Powiatowa biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pbpopolelub.pl

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim (w skrócie PBP w Opolu Lubelskim ):

 • Telefon: +48 81 827 20 61

 • E-mail: biblioteka@pbpopolelub.pl

 • Adres korespondencyjny: ul. Stary Rynek 46, 24-300 Opole Lubelskie

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.pbpopolelub.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 20.03.2015. r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.06.2021 r.

Strona internetowa www.pbpopolelub.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań PBP w Opolu Lubelskim ,

 • zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów alternatywnych: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań PBP w Opolu Lubelskim ,

 • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość wydrukowania treści artykułów, po kliknięciu przycisku drukuj pokazuje się okno z wersją tekstową artykułu dostosowaną dla drukarek, bez grafiki tła itp.,

 • możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie,

 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,

 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB.

 • możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło, żółte i zielone litery),

 • możliwości zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony,

 • podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny.

Strona nie posiada:

 • wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik.

Deklarację sporządzono na podstawie narzędzi walidujących zgodność strony ze standardami WCAG, narzędzi sprawdzających treść oraz na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników PBP w Opolu Lubelskim.

Oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2021 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W PBP w Opolu Lubelskim do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony została Elżbieta Żyszkiewicz, e-mail: dyrektor@pbpopolelub.pl, telefon: 669093104

(dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., kodeksu postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziby PBP w Opolu Lubelskim :

 • przy ul. Stary Rynek 46, 24-300 Opole Lubelskie

spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

Budynek Główny, w który PBP w Opolu Lubelskim wynajmuje pomieszczenia na potrzeby działalności ul. Stary rynek 46

Budynek Biblioteki ma 2 kondygnacje. Prowadzi do niego wejście główne z ul. Stary Rynek Do wnętrza głównego budynku wchodzi się przez duże częściowo przeszklone drzwi. Przy schodach znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych poruszających na wózku. Po przekroczeniu wejścia głównego wchodzi się do obszernego holu, z którego do PBP prowadza schody na 2 piętro. Czytelnik na wózku lub nie mogący się poruszać po schodach, jest obsługiwany przez bibliotekarzy PBP po bezpośrednim kontakcie telefonicznym.. Książki są dostarczone dla czytelnika przez bibliotekarza, który schodzi do czytelnika czekającego na holu na parterze. Na parterze znajduje się również toaleta przystosowana do osób poruszających się na wózkach.

W budynku w który mieści się PBP w Opolu Lubelskim jest 1 toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

PBP w Opolu Lubelskim

 • Wszyscy pracownicy pierwszego kontaktu zostali przeszkoleni z zasad obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami – klienta z niepełnosprawnością.

 • PBP w Opolu Lubelski na swojej stronie internetowej zamieściła informację i linki do stron , które umożliwiają darmowy dostęp do publikacji w wersji elektronicznej.

 • PBP posiada dwa Czytaki, urządzenia umożliwiające odtwarzanie plików dla osób z dysfunkcja wzroku.