Przepisy prawne dla bibliotek

 • rejestr instytucji kultury

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/189/1

 • organizowanie prowadzenie działalności kulturalnej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – Dz.U. 2012 nr 0 poz. 406 Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw –Dz.U. 2011 nr 207 poz. 1230
Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – Dz.U. 2001 nr 13 poz. 123

 • ustawa o bibliotekach

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach – Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539

 • kwalifikacje pracowników

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną – Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1394
Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji. – Dz.U. 1999 nr 41 poz. 419

 • wynagrodzenia

Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi – Dz.U. 2000 nr 26 poz. 306 (obowiązuje osoby zarządzające instytucjami kultury, tj. dyrektorów, zastępców i głównych księgowych)
Nowe Rozporządzenie MKiDN z 3 października 2012 ws. wynagrodzeń:http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/505/projekt/39407/katalog/39438 i Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1105
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury – Dz.U. 2009 nr 196 poz. 1516 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury – Dz.U. 2008 nr 122 poz. 784  – Uchylony z dniem 02.07.2012
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalności w zakresie upowszechniania kultury – Dz.U. 2004 nr 255 poz. 2561
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury. – Dz.U. 2001 nr 127 poz. 1396
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych. – Dz.U. 2000 nr 49 poz. 574
Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych – Dz.U. 1999 nr 45 poz. 446
Komu należy się nagroda jubileuszowa? http://wynagrodzenie.wieszjak.pl/premie-i-nagrody/84175,Kto-ma-prawo-do-nagrody-jubileuszowej.html

 • wynagrodzenie minimalne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. Dz.U. 2011 nr 192 poz. 1141 Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679

 • klasyfikacja zawodów

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania – Dz.U. 2010 nr 82 poz. 537

 • ZFŚS świadczenie urlopowe

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych –Dz.U. 1996 nr 70 poz. 335 (tekst jednolity)

 • ewidencja materiałów bibliotecznych

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych – Dz.U. 2008 nr 205 poz. 1283

 • ochrona danych osobowych

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. – Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 

 • pracownicy samorządowi

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458

 • nagrody roczne dla dyrektorów bibliotek

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej –Dz.U. 2011 nr 110 poz. 644Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. – Dz.U. 2000 nr 26 poz. 306

 • kodeks pracy

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – Dz.U. 2009 nr 115 poz. 958

 • archiwizacja dokumentów-instrukcja kancelaryjna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – Dz.U. 2011 nr 123 poz. 698

 • archiwum

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. – Dz.U. 2002 nr 167 poz. 1375
Do kogo stosuje się nową instrukcję i wykaz akt? http://blog.mrog.org/1895/do-kogo-stosuje-sie-nowa-instrukcje-i-wykaz-akt
Wzór instrukcji kancelaryjnej z 2004 roku przygotowany przez Bibliotekę Śląską dla samorządowych bibliotek publicznych woj. śląskim (o dzięki Ci Biblioteko Śląska za to, co zamieściłaś w sieci!)

 • informatyzacja

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565

 • KPA

Kodeks postępowania administracyjnego. – Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168

 •  zamówienia publiczne

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawyPrawo zamówień publicznych Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759

 • ustawa o rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 (tekst jednolity: TUTAJ)

 • ustawa o finansach

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1241

 • podróże służbowe (nowe od 1.03.2013!)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej- Dz.U. 2013 nr 0 poz. 167

 Pozostałe miejsca, gdzie warto zajrzeć